Inlägget gjort

Inbjudan – Internetbaserad behandling för ungdomar med depression

Internetbaserad behandling har visat goda resultat i ett stort antal forskningsstudier för vuxna med olika typer av problem. Större delen av forskningen gäller internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT), men några studier har visat god effekt för internetbaserad psykodynamisk terapi (IPT) för depression och ångest. Forskningen kring internetbaserad behandling för barn och ungdomar är inte lika omfångsrik, men några studier visar lovande resultat för IKBT för ungdomar med depression. Nu startar vår forskargrupp vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, ett femårigt projekt där vi ska utveckla IPDT för ungdomar med depression och testa effekten av den behandlingen. Den största studien inom projektet kommer att jämföra effekten av IPDT och IKBT. Projektet har erhållit ett stort forskningsanslag från norska Kavlifonden och forskningen bedrivs i samarbete med forskare vid bland annat Linköpings universitet, Universitetet i Oslo, University College London och Ericastiftelsen.

Projektet börjar med en pilotstudie som testar IPDT för ungdomar 15-18 år med mild till måttlig depression. Just nu håller vi på att rekrytera ungdomar som vill delta i studien. Ungdomar som känner sig deprimerade eller nedstämda är välkomna att anmäla sig till studien på hemsidanwww.erica.nu, Eftersom internetbaserad behandling består av vägledd självhjälp kan studien inte ta emot ungdomar som behöver mer omfattande psykiatriska insatser – som ungdomar med psykos, autismspektrumsyndrom, tidigare självmordsförsök eller bipolaritet. Vi tar inte heller emot de som redan har en pågående samtalsbehandling. Behandlingen över åtta veckor består av textkapitel, filmer och textbaserad kontakt med en internetbehandlare. Den psykodynamiska behandlingen fokuserar på att förstå sina känslor och sina relationsmönster bättre och den innehåller övningar (t ex känslodagbok) som syftar till att förändra de mönster som vidmakthåller depressionen. Ungdomarna skattar sina depressionssymtom varje vecka och detta ligger till grund för utvärderingen av behandlingseffekten.

 

Till kommande studier i projektet funderar vi på att komplettera behandlingen med att ungdomarna får föra dagbok över sitt mående i strukturerad form. Det kan stärka ungdomarnas förståelse av vad som påverkar det egna måendet och även ge värdefull information till behandlarna.

 

 

Björn Philips

Docent, leg. psykolog, leg. psykoterapeut