Inlägget gjort

Kunskap om din sjukdom

Ger kunskap dig förmågan att se runt hörn?

Nja, riktigt så enkelt är det inte men det ligger mycket i det.  Kunskap om sitt mående eller sjukdom underlättar stort för ett bättre mående. Genom den förståelse man får är det lättare att hantera vardagen, bättre möten med vården  för bra samtal med vårdgivare.  Det är lättare att prata med närstående och tillsammans underlätta livet tillsammans.  Det finns symtom och sjukdomsförlopp för sjukdomar och genom att känna till dom och att upptäcke tecken i tid är det lättare att undvika försämringar.  Kunskapen om sjukdomen och sjukdomsförloppet gör att det är möjligt att med större sannolikhet se in i framtiden och vad som finns runt nästa hörn. Att kunna få hjälp att välja en bättre väg. 

Läkemedelsboken är en utmärkt källa som vi rekommenderar.  Läs gärna om just dina besvär och uppmuntra även närstående att läsa i den.

Kombinera kunskap ovan med dina upplevda symptom ( T ex med Dots Charge®) och du är bra rustad för ett bättre mående.

p.s Det finns ett utryck för personer med bra kunskap om sin sjukdom. Det kallas spetspatienter Det har visat sig att spetspatienter upplever sig få bättre vård och mår bättre. 

Inlägget gjort

Är det en skillnad mellan sorg och depression?

Med affektiva sjukdomar som t ex bipolär sjukdom är depression ett vanligt förekommande tillstånd. Det finns skillnader mellan nedstämdhet i allmänhet som t ex vid en skilsmässa som kan vara sorg och depression. Men vad är skillnaden på  sorg och depression.? För att kunna förstå och få bra hjälp är det klokt att lära sig lite mer.

Filmen nedan är en föreläsning på Hjärndagen av specialistläkaren Lars Häggström som redogör för det på ett bra sätt..

 

 

Inlägget gjort

Janne Tikkanen – som bipolär och vårdgivare

Janne Tikkanen är en person med stora kunskaper och insikter kring bipolär sjukdom. Han har egna erfarenheter som drabbad och han har stora kunskaper att med att hjälpa andra genom vården i hans arbete inom vuxenpsykiatrin. 

Jannes berättelse är en berättelse om vägen till ett bättre liv.

 

Vikten av kunskap om sin bipolära sjukdom.

För cirka 15 år sedan insjuknande jag i bipolär typ 1 sjukdom. Att bli diagnosticerad med allvarlig och livslång psykisk sjukdom var traumatiskt för mig. Jag var övertygad om att mitt liv var kört, och min självbild gick från att ha varit relativt positiv till en bild av att vara endast och enbart sjuk, galen, värdelös och dysfunktionell. Min identitet gick i spillror. Alla mina ambitioner och drömmar likaså.

Idag är jag anställd som mentor på en högspecialiserad vuxenpsykiatrimottagning för personer med en bipolär sjukdom. Jag har idag privilegiet att få använda mina svåra erfarenheter av att drabbas av och leva med en bipolär sjukdom. Idag kan jag använda allt lidande och mörker till att stötta andra personer som har en bipolär sjukdom att ta kontroll över sin sjukdom och makt över sitt liv och sin framtid.

En grundläggande och central del i att ta kontroll över sin bipolära sjukdom är att lära sig så mycket man kan om den. Vilka är mina tidiga tecken på en bipolär episod? Vad brukar trigga igång mina svängningar i stämningsläget? Detta är ett par av de viktigaste frågorna att ha kunskap om.

”Hjälp till självhjälp”, är mottot på mottagningen jag arbetar på. Jag skulle vilja säga att det även skulle kunna vara ”DotsCharge´s” motto. Deras digitala stämningsdagbok är ett utmärkt hjälpmedel för att börja se mönster i sin vardag och sitt liv som kan vara antingen riskfaktorer eller skyddsfaktorer för bipolära episoder. Att göra de så viktiga insikterna om vad som gör att jag insjuknar i episoder, så att man till nästa gång kan ”göra om, göra rätt.”

Mitt liv gick från kaos till ordning, hopplöshet till meningsfullhet, maktlöshet till egenmakt, när jag började att lära mig mer om min bipolära sjukdom.

DotsCharge är ett enkelt och effektivt sätt att skaffa sig större och djupare kunskaper om både sin bipolära sjukdom och sig själv. De insikter man gör under tiden man använder den digitala stämningsdagboken är ovärderliga; hur mäter man värdet av att kunna leva ett meningsfullt och givande liv, trots en allvarlig och livslång psykisk sjukdom?

Janne Tikkanen, mentor på Vuxenpsykiatrimottagningen Bipolär, Malmö. 2018-09-05.

Inlägget gjort

Intervju med Göran Källmark

Vad är Dots Charge®?

Dots Charge® är en ny modern och intelligent stämningsdagbok.

Vad ligger bakom Dots Charge®?

Dots Charge® är framtagen basera på egna erfarenheter. Jag har haft bipolär sjukdom i min närhet under en längre tid och sett vilka utmaningar och behov som finns. Att använda moderna verktyg för att snabbt, enkelt, långsiktig i ett strukturerat är nödvändigt. Det satt i samverkan med närstående, vård samt forskning är stora och mycket viktiga behov som behövs för att hjälpa på bästa sätt..

Hur har ni gått tillväga?

Vi började med våra egna behov, gjorde en undersökning för att stämma av intressent och behovet. Vi utvecklade sedan produkten i samverkan med patienter, närstående, vårdgivare samt forskning. Vi använder oss av samma typ av skattningsskalor som vården använder i sina insamlingsmetoder. Att skapa en lösning som är enkel var vår drivkraft för att säkerställa följsamhet i användandet  över lång tid. Vikten av att under en lång registrera symtomen – föra stämningsdagbok  över sitt mående är avgörande.. Därutöver utvecklade vi funktionalitet som det hittills inte funnits en bra lösning för.

Vad innehåller Dots Charge® och hur använder man den?

Dots Charge® består av 2 delar. Dels är det en app, dels en hemsida. I appen registrerar du snabbt och enkelt via ett par gester dina symtom. Detta kan du göra när du vill, var du vill och hur ofta du vill. Det tar ca 10-15 sekunder. Dots Charge® hjälper dig också att automatiskt att in data för att sätta ditt mående i ett sammanhang. Det är t ex tid, plats, väder. Vi analyser och visualiserar ditt mående för insikter, underlag till vården för att bättre diagnostisera och erbjuda relevanta behandlingar. Dessutom bidrar de insamlade uppgifter anonymt till forskningen för att utveckla bättre diagnosmetoder och behandlingar. Med Dots Charge® kan du låta dina närstående dokumentera hur dom uppfattar att du mår och ni kan tillsammans analysera måendet. Det är vanligt att närstående ser förändringar tidigare än den drabbade själv. Hen kan således vara delaktig och hjälpa till med att vara förebyggande och få en förstående som hjälper den närstående och sig själv , vilket är önskvärt. Som närstående vill man hjälpa till och man vill kunna hantera t ex familjen. Genom att förstå mönster och tecken i måendet förbättras förutsättningar för ett bättre liv.

Varför kostar Dots Charge® och varför en prenumeration?

Vi är angelägna om att kunna erbjuda Dots Charge® över en lång tid och säkerställa att utvecklingen fortsätter utifrån behoven som ni ger uttryck för. Vi värnar om att vara helt fria från reklam, att inte stå under inflytande av externa parter eller sponsorer. Vi säkerställer att dina uppgifter är skyddade. Prenumerationen möjliggör bl a att vi du kan pausa, eller avsluta när du vill utan extra kostnader. Det gör att det inte kostar mycket att börja använda Dots Charge®. Vi kan då också se hur hur användarmönstret ser ut och göra relevanta justeringar för ett långsiktig och värdefull användande.

Hur ser den tekniska lösningen ut?

Du använder valfria smartphones eller surfplattor, du kan använda flera samtidigt för att dokumentera ditt mående. Informationen lagras säkert i molnet och åtkomst finns även via webben för analys och för att hantera ditt konto. Det är bara du som kan komma åt din data och ge ett medgivande till närstående, vården för att samverka med dig. Vården kan bara läsa din information. Data till forskningen är helt anonymiserad och kan inte på något sätt spåras till dig.

Hur ser framtiden ut?

Vi arbetar kontinuerligt med att att utveckla Dots Charge® i sin helhet för att ser till att den möter upp de behov som finns. Det är ni som användare som vet vad som gör att att Dots Charge® är så värdefull som möjligt för er.

Vad önskar du dig för fortsättningen?

Att utsatta får ett bättre, mer balanserat liv. Där diagnos och behandlingar är mer verksamma. Att tiden att bli diagnostisera sjunker från i genomsnitt 11 år till en mycket kortare tid. Att antalet feldiagnoser sjunker. I dag är det genomsnitt 3 feldiagnoser. Att suicidal-risken går ner. Att vi bieffekterna av mediciner minskar. Kort och gott ett bättre liv för de drabbade oavsett om det är den sjuke, närstående, barn. Det är tillsammans vi hjälper varandra.

Prova gärna. 30 dagar gratis. Ladda ner från där appar finns.

Göran Källmark, VD

Dots Solutions AB

Inlägget gjort

Vredesutbrott hos barn – tidigt tecken på bipolär sjukdom?

Hur tidigt kan man upptäcka bipolär sjukdom hos barn och hur ser symtom ut? Många gånger upptäcks eller debuterar inte bipolär sjukdom för senare i livet, men om det debuterar tidigt eller om det bara symtom som missförståtts. Självhjälp på vägen har sammanställt 10 markörer som kan vara till hjälp. Det skulle kunna vara till nytta för att söka hjälp i tid.

Texten kommer från självhjälp på vägen.

Tio markörer som visar på bipolär sjukdom vid ett barns vredesutbrott

 • Vredesutbrott är ett framträdande fenomen vid tidig bipolär sjukdom och kan upptäckas hos grundskolebarn.
 • Barnet fungerar bra i skolan. Utbrotten kommer hemma på kvällen i samband med utmattningen efter att barnet har kontrollerat sitt humör hela dagen och inte längre klarar av att hålla ihop. Barnen är som mest sårbara på kvällen.
 • Utbrottet uppstår plötsligt utan någon som helst synbarlig anledning – när barnet nekas något eller vid en tillrättavisning. Barnet kanske provocerar de vuxna för att få igång utbrottet.
 • Väl igång byggs utbrottet successivt upp, från explosivt beteende till ett avklingande. Barnet klagar ofta över huvudvärk eller utmattning, eller somnar genast efter vredesutbrottet.
 • BS-relaterade vredesutbrott är så kraftfulla att man inte skulle kunna imitera dem själv. Barnet kanske ömsom yrar, fnittrar, gråter häftigt eller skriker ut obsceniteter. Förmågan att hantera situationen går förlorad och regredierande är vanligt.
 • Hemska och skrämmande tankar som att använda knivar eller eld finns hos barnet, och uttalade hot mot familjemedlemmar förekommer under vredesutbrottet. Tankarna och hoten förverkligas knappast, men intensiteten i dem kan vara nog så skrämmande.
 • Under utbrotten tar barnet sönder egna föremål som i vanliga fall är betydelsefulla, förstör även föräldrarnas saker. Barnet drivs ofta av en känsla av tvång, att ett speciellt föremål måste förstöras. När det limbiska systemet i hjärnan tar överhand kan allt som normalt värderas positivt av barnet utsättas för dess förstörelsebehov.
 • Barnet beskriver att det under utbrottet upplever en ökande hetta som känns i kroppen från magen, via bröstet, halsen, ansiktet och upp i huvudet. En del barn upplever även en aura innan utbrottet med dimsyn, känslighet för dofter eller huvudvärk.
 • Barnet kan under utbrottet uppleva det som om ett levande väsen tar över och styr, något som är reellt närvarande.
 • Utbrottet kan ge en behaglig energikick. Barnet upplever striden behaglig. De flesta människor upplever en “neurokemisk tillfredsställelsekick” vid inlärning. Det är genom detta som hjärnan markerar inlärandet så det kan bli ihågkommet och kunna användas även i andra sammanhang. Det fungerar dock inte så för alla barn med bipolär sjukdom, en del kan inte uppleva den tillfredsställelsen vid inlärning. Många barn med bipolär läggning lider av denna brist på känsla av tillfredsställelse eller lust.
 • Under vredesutbrotten utlöses en skur av adrenalin i hjärnan som i sin tur sätter igång produktionen av positiva transmittorsubstanser som gör att barnet kan känna tillfredsställelse och även känna sig piggt och fokuserat. Dessa positiva känslor bidrar kanske starkt till en önskan att återuppleva de känslor som uppkommer under utbrotten. Under vredesutbrottet kan barnet uppvisa paranoida tendenser: “Hela världen är tokig, utom jag”. Denna attityd är en naturlig effekt av en stressreaktion. Föräldrar eller andra auktoriteter hamnar i ett fiendeläger när barnets goda omdöme och självbevarelsedrift sätts ur spel.

Hur reaktionen vid vredesutbrottet successivt ökar

Ett vredesutbrott inom det bipolära spektrumet genomgår fyra faser: från en dysforisk affekt, till provokation och explosion för att sluta i utmattning. För att föräldrarna på ett bra sätt ska kunna klara av situationen måste de kunna sänka stressnivån, avleda barnet och omforma processen.

Den dysforiska fasen: Vredesutbrotten börjar ofta med att barnet uttrycker bitterhet och irritation. Allt irriterar och inget är bra. Beteendemässigt inkluderar denna fas att barnet rör sig från en nedstämd sinnesstämning via provokation, explosion och slutar i utmattning.
Under denna fas ser man att barnet:

 • uppvisar ett ilsket, icke-verbalt ansiktsuttryck
 • talar med hög röst
 • är hyperaktivt
 • är retsamt och mumlande
 • plågar föräldrarna med otrevliga anmärkningar, bråkar med syskon
 • påpekar att det mår dåligt och inte “känner igen sig själv”.


Den provokativa fasen
: När olustkänslan djupnar börjar barnet hitta en anledning att börja bråka.
Under denna fas ser man att barnet:

 • uppvisar ett hånfullt ansiktsuttryck
 • uttalar svordomar och oförskämdheter mot familjemedlemmar
 • avbryter av föräldrars aktiviteter
 • hotar att ställa till med en scen
 • närmar sig föräldrarna med knutna nävar och hotande ljud smäller i dörrar.


Den explosiva fasen:
I det här skedet blir hjärnans frontallober satta ur spel och det limbiska systemet tar över barnets beteende, och barnet hamnar i total omedvetenhet.
Under denna fas ser man att barnet:

 • skriker och gråter, ibland samtidigt, ibland med tillräcklig kraft för att spränga blodkärl i ansiktet.
 • uppvisar fradga och förstorade pupiller
 • har paranoida idéer, rusar smygande runt i huset och försöker undvika vuxna eller anklagar dem för att vilja skada honom/henne
 • uttalar dödshot mot föräldrar och syskon, självmordshot
 • hotar med kniv, elektrisk apparatur och tunga föremål
 • uppträder våldsamt gentemot husdjur, nära att tillfoga allvarlig skada
 • beter sig vilt och oförutsägbart, rusar ut i gatan, försöker hoppa ur en rullande bil.

Det här är det akuta stadiet av reaktionen och barnet är oförmöget att lyssna eller reagera på tillsägelser.


Utmattningsfasen:
Barn med vredesutbrott relaterade till bipolär sjukdom uppvisar några karaktäristiska beteenden när utbrottet avtar, man ser att barnet:

 • ofta faller ihop och verkar oförstående och “borta”
 • klagar över svår huvudvärk
 • somnar under en stund
 • kommer inte ihåg vad som hänt under utbrottet
 • uttrycker ibland vid uppvaknandet en genuin ånger över sitt beteende och vägrar kanske att prata om det som hänt. Barnets förnekande upprätthålls av en skräck över att vara skvatt galen, obotlig och frånstötande.

Från boken Survival strategies, G T Lynn